وجه التزام در حقوق ایران (31)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران(31)

علی صابری

 

با سپاس از مهدی شیرخانی.

 

چکیده:

مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود است.

 

 تاریخ رای نهایی: 1393/11/25

 شماره رای نهایی: 9309970223201457

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی خانم م.م. و آقای س.ص. با وکالت آقای م.ن. بطرفیت آقای ح.ف. و خانم م.ن. بخواسته مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه از قرار روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ 10/12/92 لغایت زمان تقدیم دادخواست جمعاً به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی موضوع یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ... و ... واقع در شهرک گلستان و مطالبه خسارات دادرسی ماحصل خواسته اینست که آقای ح.ف. بموجب مبایعه‌نامه عادی آپارتمان را به خانم م.ن. واگذار و ایشان نیز بموجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 9/4/92 مبیع را عیناً به خانم م.م. منتقل و متعهد می‌گردد در تاریخ 10/12/92 در دفترخانه ... نسبت به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار اقدام نماید و فروشنده اخیر با مراجعه به دفترخانه مزبور موفق به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده(خانم م.م.) در تاریخ مقرر گردیده، متعاقباً بموجب وکالت‌نامه رسمی به آقای س.ص. تفویض وکالت نموده، ایشان با اخذ وکیل رسمی دادگستری مبادرت به طرح دعوی نموده‌اند و آپارتمان در موعد مقرر به خریدار تحویل و مبلغ پانصد میلیون ریال از ثمن نیز باید در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد که وکیل خریدار آمادگی موکل خود را جهت پرداخت این مبلغ اعلام نموده است. نظر به شرح فوق و قائم‌به‌شخص بودن خسارت قراردادی و وجه التزام موضوع بند 4-6 ذیل قرارداد تنظیمی فی‌مابین خانم‌ها م.م. و م.ن. دادگاه نسبت به دعوی بطرفیت آقای ح.ف. مستنداً به بند4 ذیل ماده 84 و نسبت به دعوی آقای س.ص. به علّت عدم اصالت و ذینفع نبودن در طرح دعوی مستنداً به بند 10 ذیل ماده قانونی مرقوم، قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی خریدار اخیر بطرفیت فروشنده خانم م.ن. صرف نظر از اینکه خریدار آپارتمان موضوع قرارداد را تحویل و تصرف نموده و قطع نظر از اینکه نوعاً شرط خسارت به طرفین تفهیم نمی‌گردد و علی‌رغم اینکه این شروط شرط تهدیدی و تأکیدی هستند و بیانگر التزام طرفین به ایفای تعهد می باشند، نظر به اینکه خواهان دلیلی بر آمادگی خود جهت پرداخت الباقی ثمن در موعد مقرر و در تاریخ اخذ گواهی عدم حضور ارائه ننموده و در قراردادهای طرفینی مانند بیع، هر یک از بایع و خریدار تعهداتی در مقابل هم قرار دارند و در گواهی عدم حضور نیز بر این امر اشاره ای نگردیده و اصل بر برائت می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 رای دادگاه تجدید نظر

 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از خانم م.م. و س.ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای ح.ف. و خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره 294 مورخ 31/4/93 صادره از شعبه محترم 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ............... با توجه به مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مدراک و مستندات ابرازی، صرف نظر از اینکه «این شروط تهدیدی تاکیدی هستند» مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته عبارات صحیحی بنظر نمی‌رسد و لکن تا زمانیکه شخص خواهان آمادگی و ارائه باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به نحو صحیح به اثبات نرسانیده، طبعاً دعوی مطالبه خسارت و وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی قابلیت استماع ندارد. لذا انشاء حکم در این موضع صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به سایر موارد موضوع تجدیدنظرخواهی از آنجا که اعتراض مدلّل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی در این خصوص منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بدین ترتیب دادگاه از جهت مورد اخیرالذکر نیز به تجویز ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

دکتر علی صابری 1081 بازدید 1397/09/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...