داوری در حقوق ایران (12)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران(12)

علی صابری

 

با سپاس از حسین مشایخی.

 

معنای حل وفصل هر گونه اختلاف توسط کارشناس در قرارداد فی مابین، همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/20   شماره رای نهایی: 9109970223201098

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خ. به طرفیت خوانده شرکت الف. با مدیریت ح. به خواسته مطالبه مبلغ 600/301/81 ریال و به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به اینکه وفق ماده 9 قرارداد هر گونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد و معنای حل و فصل همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آنرا صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران – انیس حسینی

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.ش. به طرفیت ش. با مدیریت عاملی آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 00460 مورخ 31/5/91 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 600/301/81 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته، استناد به ماده 9 قرار داد تنظیمی فی‌مابین اصحاب پرونده بوده که بر این استدلال خدشه و ایرادی وارد نیست. لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌شود این رأی قطعی است.

 مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

 

درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید، لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض می‌گردد.

مستندات   ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: 1391/07/05   شماره رای نهایی: 9109970221500802

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان س.ش. و ش.ش. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ 10/11/90 با عنایت به اینکه رأی داوری صادره در تاریخ 10/11/90 از سوی داوران حسب رسید مرسولات پیشتاز اداره پست مستند تقدیمی داوران مضبوط در پرونده در تاریخ 3/11/90 به آقای م.ف. ابلاغ شده است و به عبارت دیگر تاریخ صدور رأی داوری مورخ 10/11/90 و تاریخ ابلاغ رأی داوری 3/11/90 می‌باشد و این تاریخ ها با یکدیگر تعارض داشته لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران - منصوری

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان س. و ش. شهرت ش. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 140 مورخه 26/2/91صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته اجرای رأی داوری مورخ 10/11/90 می‌باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا قطع نظر از اینکه رأی داوری به تاریخ 8/3/91 تصحیح شده و مبنای استدلالی دادگاه نخستین مرتفع گردیده آنچه مسلم است درخواست اجرای رأی داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین با تصمیم اداری دستور مقتضی را می‌توانست صادر نماید که در مانحن‌فیه مبادرت به صدور قرار نموده است با قبول اعتراض مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و جهت اتخاذ تصمیم اداری به مرجع نخستین ارسال می‌شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

دکتر علی صابری 1124 بازدید 1397/09/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...