زیان دیرکرد پرداخت (10)

 

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکردپرداخت (10)-   علی صابری


با سپاس از دکتر کامران آقایی که این دادنامه را نیز به من دادند .

1-  چنانکه در شماره پیشین نیز نوشتم بحث این دادنامه ها برمی گردد به جایی که خواسته مالیِ پولی است، رقم آن هنگام پیش نهادن دادخواست مشخص نیست و پس از اظهارنظر کارشناس رقم مشخص می شود وحقانیت خواهان معین می شود .پرسش این است که در این حالت آیا زیان دیرکرد با گردآمدن دیگر شرایط تعلق می گیرد یا نه ؟خواسته که دین است و وجه رایج مورد مطالبه هم که قرارگرفته اما پرسش این است چون به هنگام پیش نهادن دادخواست رقم معلوم نبوده چه هنگامی را باید برای برآورد زیان دیرکرد در نظر گرفت تقدیم دادخواست، معلوم شدن رقم خواسته از سوی کارشناس وقطعیت این نظر ویا قطعیت دادنامه وشاید به نظر بعضی ها هیچ کدام؟ دادنامه های مختلفی وجود دارند که متأسفانه گردآوری نشده اند. در شماره آینده همین ستون دادنامه ای را از شعبه 26 دادگاههای حقوقی تهران خواهید خواند که نظر دیگری جز آنچه در این شماره و شماره پیشین خواندید را برگزیده است .

2-  اگر دادنامه کمی نامفهوم ومبهم است تقصیر کسی نیست. شاید فکر کنید اگر قرار بود دادنامه ای صادر شود باید دادنامه اصلاحی می بود، از صدور دادنامه واجابت درخواست بدین شکل با قالب های حقوقی نمی خواند. به هرحال هدف نقد دادنامه از این زاویه نیست ، نگاه بدان از جهت زیان دیرکرد پرداخت مهم است .از دادنامه به سختی می توان فهمید که خواسته اصلی به هنگام پیش نهادن دعوی معین نبوده وکارشناس آن را تعیین کرده است اما به هرحال ضرورت نداشت دادنامه اصلی پیشکش خوانندگان شود چه با وجود ابهام اما می توان به موضوع دست یافت وآموزه حقوقی دادگاه را جست وجو کرد. به هرحال این دادگاه نیز مانند دادنامه ای که در شماره پیش خواندید می پذیرید، در مورد دعوی مالی پولی که رقمش مشخص نیست پس از اظهارنظر کارشناس نسبت به عدد تعیین شده زیان دیرکرد از روز نخست پیش نهادن (تقدیم) دادخواست به خواهان تعلق می گیرد .داوری ونقد علمی باشد برای قلم توانای همکاران.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 880998831100281 شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه دادنامه شماره 9009978311101119

خواهان : شرکت چکاد جنوب به نشانی تهران- خ پاسداران-گلستان سوم-پ 32

خوانده: شرکت ملی گاز به نشانی کرمانشاه-بلوار شهیدبهشتی- جنب پمپ بنزین – نزدیک میدان آزادی

خواسته: مطالبه خسارت

رای دادگاه

پیرو نامه شمارع 659-22/8/1389 نظر به اینکه اظهارنظر قضایی راجع به بخش دوم خواسته شرکت خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دیرکرد در آن رای مغفول مانده لذا به استناد ماده 522 ق.آ.د.م خوانده ( شرکت ملی گاز شعبه کرمانشاه) را نیز به پرداخت خسارت دیرکرد اصل خواسته (محکوم به مبلغ 14.985.202.348  ریال) از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 20/4/1388 تا هنگام اجرای حکم راجع به اصل بدهی مذکور در حق خواهان (شرکت چکاد جنوب) محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظخواهی می باشد.

رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی کرمانشاه-ابراهیم نیا

دکتر علی صابری 2050 بازدید 1392/08/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...