زیان دیرکرد پرداخت (11)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت 11

علی صابری

 

با سپاس از دوست عزیز دکتر کامران آقایی .

1-  چنانکه در شماره 1 از سلسله بحث های زیان دیرکرد پرداخت در این ستون نوشتم رواست خوانندگان سخنرانی دوسال پیش دکتر آقایی در تشکل علمی وکلا را بدست آورده و بشنوند. اگر دادنامه ناقص است یا چنین به نظر می رسد متنی است که در اختیار دارم ودکتر آقایی نیز همین را تایید کردند، به هر حال آنچه مربوط به بحث ما است یعنی زیان دیرکرد در دعاوی که خواسته آن بعداً با کارشناسی تعیین شده. در این دادنامه به چشم می خورد دادگاه برخلاف دو دادنامه پیش تاریخ قطعیت دادنامه اصلی را ملاک گرفته، ظاهراً خواهان اعتراض نکرده و دادنامه در دادگاه نخستین قطعی شده است به هر حال اگر چه نه به لحاظ استدلال دست کم به لحاظ نتیجه نظر دادگاه را می توان فهمید .

اینک متن دادنامه

به تاریخ 22/3/89 پرونده کلاسه 86/26/1408 شماره دادنامه 316-89

شعبه 26دادگاه عمومی حقوقی مجمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان: الفرت مینا س با وکالت وحق توکیل آقای وازر یک جهانس با وکالت آقای کامرآن آقایی

خوانده: شرکت تهران تکنیک با مدیریت عاملی آقای مهندس نوریانی با وکالت آقایان علی رضا بابایی مهر وغلامرضا بابایی مهر

خواسته: مطالبه خسارت

رای دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده معنونه چنین است:

1-در مورخ 20/12/1386 آقای کامران آقایی به وکالت از خواهان با طرح دعوی خود در این دادگاه که به طرفیت شرکت تهران تکنیک اقامه کرده مدعی شده که خواهان برابر مستندات موجود پنجاه درصد از سهم الشرکه شرکت تهران تکنیک را در مالکیت دارد اما در تاریخ 26/9/1367 وفق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور ایشان وآقای مهندس نوریانی شریک دیگر پنجاه درصد موکل کلیه اختیارات شرکت را با سمت مدیر عاملی به آقای مهندس نوریانی تفویض می کند و از کشور خارج می شود به رغم عرایض فوق آقای نوریانی از سال 1367 هیچ گونه وجهی را بابت  سود شرکت به موکل پرداخت نکرده است که در این مورد در سال 1380 پرونده به کلاسه 86-31-714 در شعبه سی ویکم مجتمع قضایی شهید بهشتی تشکیل شد که در نهایت به استناد گزارش کارشناسان متعدد شرکت تهران تکنیک به پرداخت یک میلیارد وسیصدوچهارده میلیون ودویست و سه هزارو چهارصدوهشتادوشش ریال بابت اصل خواسته و صدوهفت میلیون ریال به عنوان هزینه کارشناسی وحق الوکاله محکوم گردیده ودرنهایت مطالبه خسارت تاخیر پرداخت با احتساب خسارات دادرسی را نموده است. خوانده که با ابلاغ اخطاریه به دادرسی دعوت شده در دادگاه حاضر نشده وآقایان علی رضا وغلامرضا شهرتین بابایی مهر که با وکالتنامه شماره 95129 به وکالت از خوانده در پرونده محاکماتی امر اعلام وکالت نموده اند در قبال دعوی مطروحه ایراد ودفاعی به عمل نیاورده اند.

2- دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی بدواً پرونده  استنادی را مطالبه نموده سپس با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل وکیل خواهان رسیدگی کرده وبه اسناد ومدارک توجه نمود وبا استماع اظهارات ومدافعات وتوضیحات بعدی مشارالیه در

بدین اعتبار خواهان استحقاق تاخیر تادیه را از تاریخ قطعیت دادنامه (18/8/1388) دارا می باشد.اینک دادگاه بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید:

اولاً با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و به استناد ماده مرقوم در متن و ماده 519 از همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ  65.615.536ریال بابت خسارت تاخیر وتادیه موضوع محکوم به دانامه مورد بحث از تاریخ 18/8/1388 یعنی قطعیت دادنامه وپرداخت مبلغ3.677.469  ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی وحق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر مینماید بدیهی است که محاسبه و وصول وایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم لغایت زمان اجرا با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد به عهده اجرای احکام محول می گردد همچنین خواهان و وکیل مشارالیه مکلفند به ترتیب مبالغ الف:310/136/1 ب: 107/103 ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرسی ونیز تمبر وکالتی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند ودفتر دادگاه مکلف است وجوه مذکور را مطالبه و در صورت عدم ابطال تمبر از ناحیه وکیل خواهان در اجرای تبصره 4 از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با ارسال رونوشتی از دادنامه میزان حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوطه اطلاع  داده تا مابه التفاوت آنرا مورد محاسبه قرار دهند ثانیاً بر پایه توجیهات به عمل آمده و در گردشکار خواسته خواهان نسبت به مازاد قبل از قطعیت دادنامه موضوع بحث قابلیت اجابت را نداشته و به استناد ماده مرقوم در متن حکم بر بطلان آن صادر می نماید.

مع الوصف دادگاه اعلام می دارد احکام اصداری حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

حجت الله امیدواری

دکتر علی صابری 2021 بازدید 1392/08/13 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...