مطالبه خسارت (2)

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده:

دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری قرارداد فی‌مابین متداعیین است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

 

تاریخ رای نهایی:

1391/11/11

شماره رای نهایی: 9109972130601389

 

رای بدوی

 

درخصوص دعوی آقای ح.ک. با وکالت خانم‌ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته درخواست تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق‌للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی من جمله حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده بر اساس وکالت‌نامه 44091 مورخ 22/7/82 و به موجب تفویض وکالت 122691 کلیه منافع و حقوق ناشی از اجاره نامه خود با موجراصلی (آقای ر.ش) به شماره215131 مورخ 21/1/73 در خصوص مغازه به پلاک ثبتی 3073 فرعی از اصلی 4731 در بخش 6 تهران را به خواهان منتقل نموده و ثمن معامله رد و بدل گردیده و مغازه فوق تحت تصرف خواهان قرار گرفته، پس از مدتی از زمان فروش به موجب رأی قطعی به شماره 690 مورخ 24/5/86 از شعبه 15 دادگاه محترم تجدیدنظر حکم به تخلیه به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده. لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ و فساد معامله فوق‌الذکر به جهت خروج منافع مذکور از مالکیت خوانده قبل از انتقال و استرداد ثمن معامله را نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر داشتن حق فسخ معامله ارائه و اقامه ننموده و در مبایعه‌نامه نیز چنین حقی برای وی ذکر و بیان نشده است و منافع ملک متعلق به خوانده بوده است ولیکن به لحاظ اینکه مستأجر حق تغییر شغل را نداشته لذا مالک اقدام به تخلیه ملک نموده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 دادرس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت خانم‌ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 718 مورخ 21/9/90 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق‌للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات قانونی با توجه به استدلال منعکس در آن، منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان گردیده است با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه دعوای حکم به استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری قرارداد فی‌مابین متداعیین می‌باشد و در مانحن‌فیه، چنین دعوایی اقامه نشده، بنابراین دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 862 بازدید 1398/04/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...