بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (9)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

 

چكيده:

 

در اسناد وکالتی که صراحتاً به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره‌شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد  معامله مراعات نماید.

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظر خواسته به شماره 9009972161700463 مورخ 19/5/1390 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال 1- سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی به شماره قطعه 25 تفکیکی با بنای احداثی 2- سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 266 تفکیکی به پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در قریه حسین‌آباد مهرشهر کرج 3- سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی 267 جزو پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در حسین‌آباد مهرشهر کرج موضوع وکالت‌نامه رسمی شماره 182458 مورخ 25/8/1373 تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد

 زیرا که اولاً خوانده به‌عنوان وکیل اختیار فروش و #انتقال_قطعی_ پلاک‌های مختلفٌ‌فیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ‌های قطعات تفکیکی 266 و 267 از 170 فرعی از 3191 اصلی و سه دانگ از 1746 فرعی از 35 به شماره قطعه تفکیکی 25 با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیاً هرچند به‌تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به‌حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود #مصلحت_موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک #استحقاق_بهاء_ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی 3191 فرعی از 170 (قطعه 266) را به میزان 000/000/585 (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه 267 از پلاک مارالذکر را به میزان 000/600/525 ریال (پانصد و بیست‌وپنج میلیون و شش‌صد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثاً تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاک‌های مبحوثٌ‌عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعاً نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقی‌مانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 667 و 668 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یک‌صد و ده میلیون و شش‌صد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/

دکتر علی صابری 1665 بازدید 1398/06/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...