حقوق خانواده (19)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حقوق خانواده (19)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده:

علی‌رغم توافقات مندرج در طلاق‌نامه و قانون، مبنی بر اینکه حضانت طفل با مادر است زوجه می‌تواند از تکلیف مزبور سرباز زند و طفل را اجباراً به زوج تحویل نماید.

 

تاریخ رای نهایی:1393/08/26

شماره رای نهایی:9309972130501445

مستندات :مواد 1169 و 1172 قانون مدنی

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی خواهان خانم م.ن. فرزند ص. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت خوانده آقای م.ع. فرزند ح. به خواسته صدور حکم بر تحویل فرزندان مشترک از سوی زوجه به زوج (پسر 4 ساله) به نام د. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک پیوستی طبق طلاق‌نامه مورخ 5/4/1393 از آنجا که حضانت فرزند با توافق طرفین تا سن بلوغ شرعی به زوجه محول گردیده و اینکه وکیل خواهان دلیلی محکمه پسندی بر عدم توانایی خواهان در نگهداری فرزند اقامه و ابراز ننموده لذا با عنایت به ماده‌واحده اصلاحیه مورخ 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1169 قانون مدنی که مقرر می‌دارد برای حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت و محق ندانسته مستنداً به ماده 1257 و 1168 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت خانم س.ی. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1182 مورخه 7/7/93 صادره از شبعه 286 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر به خواسته تحویل فرزند مشترک به تجدیدنظرخوانده (پدرطفل) صادرشده است باتوجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه طفل مشترک باتوجه به سن او می‌تواند در کنار پدرش رشد نماید در عین اینکه وقتی مادر از نگهداری او خودداری می‌کند گرچه از یک جهت تکلیف هم هست صدمه روحی خواهد خورد و در حقیقت ولایت بر طفل نیز با پدر می‌باشد و مخارج او نیز به عهده پدر است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1172 قانون مدنی حکم به تحویل فرزند به تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید و مادر حق دارو هر دو هفته 24 ساعت آخر هفته فرزند خود را ملاقات نماید رأی قطعی است.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

دکتر علی صابری 1085 بازدید 1398/06/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...