بخشنامه قوه قضاييه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي

 

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي

 

شماره ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ 1398/6/17

جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديرهومديرعامل روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره  ١٠٠/٧٧٥٢٩/٩٠٠٠ مورخ 1398/6/16  رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد ميگردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكترمحسن محدث

شماره  ٩٠٠٠ /٧٧٥٢٩/١٠٠     1398/6/16

نحوه احضاراشخاص حقوقي

دادگستري هاي سراسر كشور

 نظر به اينكه در پاره اي از پرونده هاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراكز اقتصادي و توليدي نظير پرونده هاي مربوط به حوادث حين انجام كار، احضار مديرعامل ممكن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد لذا با عنايت به تأكيدات مقام معظم رهبري «مد ظلّه العالي» مبني بر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد كشور، به دادسراها و محاكم دادگستري ابلاغ ميگردد: با عنايت به مفاد مواد ٦٨٨ و ٦٨٩ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد پروندههاي مرتبط با اشخاص حقوقي لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونه اي كه اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...